NAJLEPSZE CENY, NAJLEPSZA JAKOŚĆ

CTX Werkzeuge GmbH to wyjątkowa jakość produktów. Gwarantujemy najlepsze ceny, rozwój i satysfakcje. Nasz rozwój i zadowolenie naszych klientów umacniają nas w filozofii naszej firmy jako firmy z branży motoryzacyjnej. Z przyjemnością powitamy Cię jako nowego klienta i chcielibyśmy podziękować wszystkim innym, którzy okazali nam swoją lojalność swoimi długotrwałymi relacjami biznesowymi.

 

 

 

 

Pozostałe informacje

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej posługujemy się skrótem RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

1. ADMINISTRATOREM, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291327, NIP 634 001 10 17, REGON 276249079.

2. Auto Partner S.A. przetwarza dane osobowe w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania Umowy oraz realizacji wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować utrudnieniem, a w skrajnym przypadku, uniemożliwieniem zawarcia i realizacji Umowy.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – za prawie uzasadniony interes należy uznać prawo AUTO PARTNER S.A. do dochodzenia lub obrony roszczeń czy zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia.

5. Jako Administrator przechowujemy dane osobowe w następujących okresach:

– Dane zawarte w umowach, lub zgromadzone w związku z ich realizacją:

Przez cały okres trwania określonej umowy,  po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy;

– Dokumenty rozliczeniowe, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty

Do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej;

za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób lub mienia, przepisów wewnątrzzakładowych, lub przepisów prawa. Dane te mogą być przetwarzane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. Dane o których mowa powyżej mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

– podmioty należące do grupy kapitałowej AUTO PARTNER – w ramach czynności związanych z prowadzoną działalnością;

– organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

– podmioty którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym itd.

– organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

7. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach, osobie której dane dotyczą będzie także przysługiwać prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych.

8. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez AUTO PARTNER może dojść do sytuacji w której dane osobowe zostaną przekazane do Państw trzecich (tj. państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych. W każdym przypadku takiego przekazania danych osobowych AUTO PARTNER zobowiązuje się dopilnować by spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków: – Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony; – zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, oraz możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, a także skuteczne środki ochrony prawnej.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.